Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3.  Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: (Robertozon Robert Brychcy ul. Centralna 268, 43-180 Orzesze; Tel: 508-135-568 lub email: biuro@robertozon.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedawcy: 43-180 Orzesze, ul. Centralna 268
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni, od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi równowartość ceny zakupionych Towarów, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Konsument ponosi koszy zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail biuro@byyou.pl . Robertozon Robert Brychy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
 3. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawce traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub którą przedstawia jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostane stwierdzona przed upływem dwóch la od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dni wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny bądź usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę
 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nie istotna. 
 9. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
 • na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
 • pocztą elektroniczną na adres email : biuro@byyou.pl

 10. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane osoby składającej reklamację ( imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego);
 2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 3. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

 

11. Klient realizujący uprawnienia z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres 43-180 Orzesze, ul. Centralna 268.

12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, d dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu klienta jego odesłania. 

15. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu cen, określając kwotę, o którą cena ma zostać obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione.

16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 

17. Szczególnego rodzaju produkty nazwane w sklepie www.byyou.pl „Unikatami” – stworzone zostały w pojedynczych sztukach, często z używanych materiałów. Ich charakter w dużej mierze został oparty na charakterystycznym zużyciu niektórych elementów bądź komponentów. Klient wie o tym fakcie i wyraża zgodę na taki stan rzeczy w momencie zakupu. W przypadku „Unikatów” Klientowi przysługuje reklamacja wyłącznie na wady dotyczące zaburzenia funkcji użyteczności danego Towaru.

18. Uszkodzenia mechaniczne nie stanowią przedmiotu reklamacji.

19. Przedmiotu reklamacji nie stanowią Towary użytkowane w sposób nie właściwy z ich przeznaczeniem.

20.Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.  Robertozon Robert Brychcy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Robertozon Robert Brychcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Robertozon Robert Brychcy ul. Centralna 268, 43-180 Orzesze; Tel: 508-135-568 lub email: biuro@byyou.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Robertozon Robert Brychcy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.